ก.ค.
24

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

25600724-2.1 copyประกาศเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

รับสมัครกรรมการ

25600724-1.1 copyประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี  2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

 

25600323.1 copyโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2560

……………………………………………………………………..

1.หลักการและเหตุผล

บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป Read the rest of this entry »

มี.ค.
20

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

25600320.1 copy

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

————————————————–

สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1)  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือการบัญชี หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาอื่นๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)การบัญชี

(2)  มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ศรัทธาในหลักการและวิธีการในอุดมการณ์ของสหกรณ์

(3)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ Read the rest of this entry »

ก.พ.
02

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ปรับเกณฑ์กู้เงินสมาชิกกลุ่มพนักงาน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560

************************************** Read the rest of this entry »

ก.พ.
02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

25600202-001.1 copyด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านต่างๆ

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านบริหาร ซึ่งจากที่ส่งเอกสารเข้าร่วม ได้รับการประเมินอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างสูง Read the rest of this entry »

ม.ค.
30

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

25600130-001.1 copyข่าวดี!!!!   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จากเดิม 1.50%  เป็น 1.75%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560  เป็นต้นไป Read the rest of this entry »

ม.ค.
25

โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

25600202-004.1 copyประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

———————————

เนื่องในโอกาส ครบ 24 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์ 24ปี สอ.มทร.Read the rest of this entry »

ม.ค.
02

เพิ่มหุ้นพิเศษ

25600202-003.1 copyประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องการเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย”

———————————-

เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

พ.ย.
28

เปิดรับเงินฝากรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูง

25591128-001.1 copyโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก  อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี (คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันของรายการฝากในแต่ละเดือน) โดยสมาชิกจะต้องฝากเงินสะสมเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน หากไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดือนใดเดือนหนึ่ง ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับฝาก สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี

ข้อ 2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการรับฝากเงินตามโครงการนี้ให้กับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามโครงการนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศนี้ จำนวน 100 บัญชี แรกเท่านั้น Read the rest of this entry »

Older posts «