ต.ค. 05

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เห็นชอบให้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561 จำนวน 296 ราย ทุนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับสมาชิก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

Download : ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

 

ต.ค. 01

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท่านวีระพงศ์ ครูส่ง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าต้นน้ำ โดยสหกรณ์ร่วมสนับสนุน กิจกรรมโครงการ”โยธา ราชมงคลธัญบุรี ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” กับภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  Read the rest of this entry »

ก.ย. 11

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 19-21 ก.ย.2561

สหกรณ์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมสหกรณ์ใหม่ ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้องปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 กันยายน 2561
จึงขอแจ้งกำหนดการให้บริการสมาชิก ดังนี้
1. การจ่ายเงินกู้สามัญที่เกิน 1ล้านบาท จะดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ต้องถึงภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบของสหกรณ์
2. การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ จะดำเนินการภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โดยเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ต้องถึงภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 และต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบของสหกรณ์ Read the rest of this entry »

ก.ย. 03

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

 

 

 

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว เรื่องการเปลี่ยนบริษัทรับประกันภัย และเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณเบี้ยประกัน ตามโครงการประกันภัยผู้ค้ำ ที่ได้ทำกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด  และแจ้งข่าวเรื่องการหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เพื่อชำระเบี้ยประกันประจำปี 2561 นั้น

เงินปันผลและเงินเฉลี่ย ปี 2561 ที่สมาชิกได้รับนั้น สหกรณ์ได้หักเงินดังกล่าวมาบางส่วน  เพื่อนำส่งบริษัทประกัน ในปีนี้ เนื่องจากเบี้ยประกันที่สหกรณ์เรียกเก็บในระหว่างปีมีไม่เพียงพอ  ดังข้อมูล

รายชือและจำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก ที่นำมาชำระค่าเบี้ยประกันภัยผู้่ค้ำประกัน

 

 

ส.ค. 22

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ในวันประชุม ขอให้นำบัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ บัตรข้าราชการ  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และรับของสมนาคุณในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00น. -11.00 น.

จึงขอเชิญสมาชิกมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Download : ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 28

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ขอเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือมีข้อทักท้วงใดๆ กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สหกรณ์มิได้รับคำทักท้วงประการใด จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นี้แล้ว

 

 

Download : หนังสือรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว

Download : รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มิ.ย. 14

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 ข้อ 5 และ ข้อ6 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ดังนี้ Read the rest of this entry »

มิ.ย. 11

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2561    รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560  Read the rest of this entry »

พ.ค. 08

โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

สมาชิกท่านใดสนใจ แจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ดีสหกรณ์ค่ะ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยจัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ Read the rest of this entry »

มี.ค. 02

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

25610302.1 copyสหกรณ์ฯ ร่วมงานโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการควบคุมภายใน  จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

Older posts «