พ.ย.
20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

25601120-2.1 copy

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์โดยหักจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก

โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2

———————————-

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกภายใต้ชื่อ  “โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก   อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

พ.ย.
20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

25601120-1.1 copy

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่  21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์เบญจบงกชRead the rest of this entry »

ส.ค.
30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่  26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ และคัดเลือกให้สหกรณ์ของเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 1,079 สหกรณ์ โดยได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความภาคภูมิใจนี้แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกว่า สหกรณ์ฯของเรามีการบริหารงานที่ดี มีมาตรฐาน มีความมั่นคง โปร่งใส Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

25601120-3.1 copyเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

การขอเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก

Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ปรับเกณฑ์กู้เงินสมาชิกกลุ่มพนักงาน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560

************************************** Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

25600724-2.1 copyประกาศเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

รับสมัครกรรมการ

25600724-1.1 copyประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี  2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

 

25600323.1 copyโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2560

……………………………………………………………………..

1.หลักการและเหตุผล

บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป Read the rest of this entry »

มี.ค.
20

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

25600320.1 copy

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

————————————————–

สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1)  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือการบัญชี หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาอื่นๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)การบัญชี

(2)  มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ศรัทธาในหลักการและวิธีการในอุดมการณ์ของสหกรณ์

(3)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ Read the rest of this entry »

ก.พ.
02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

25600202-001.1 copyด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านต่างๆ

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านบริหาร ซึ่งจากที่ส่งเอกสารเข้าร่วม ได้รับการประเมินอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างสูง Read the rest of this entry »

Older posts «