มิ.ย. 14

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 ข้อ 5 และ ข้อ6 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ดังนี้ Read the rest of this entry »

มิ.ย. 11

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2561    รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560  Read the rest of this entry »

พ.ค. 08

โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

สมาชิกท่านใดสนใจ แจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ดีสหกรณ์ค่ะ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยจัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ Read the rest of this entry »

มี.ค. 02

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

25610302.1 copyสหกรณ์ฯ ร่วมงานโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการควบคุมภายใน  จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

ก.พ. 23

สหกรณ์สีขาว

25610223.1 copyสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
เข้าร่วมโครงการ”สหกรณ์สีขาว”ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี คณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ครั้งแรกในวันนี้ 23/2/61 เมื่อเวลา 10.00 น.
………………………………………
สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD https://www.youtube.com/watch?v=b-_jbwsWB-c&feature=youtu.be

Read the rest of this entry »

ม.ค. 24

โครงการสัมมนาประจำปี

25610124.1 copyการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์   ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือหน่วยหักจ่ายเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.

2.เพื่อการร่วมอภิปรายเพื่อหากรอบในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ไปสู่อนาคต

3.เพื่อการสื่อการกับสมาชิกสหกรณ์ด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและกิจการสหกรณ์ Read the rest of this entry »

ม.ค. 23

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

25610123.1สหกรณ์ฯ ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของสมาชิก 3 ราย ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2561

คุณคำแหง  โยเหลา สมาชิกเลขที่ 0071 สังกัด ข้าราขการบำนาญ

คุณวสันต์  ขันสาคร สมาชิกเลขที่ 3444  สังกัด มทร.ธัญบุรี

คุณสุพจน์  บุญยะ  สมาชิกเลขที่ 2185  สังกัด มทร.ธัญบุรี

โดยสหกรณ์ได้มอบค่าจัดการศพ รายละ 10,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของสมาชิกกับครอบครัวของสมาชิกทุกท่าน Read the rest of this entry »

ม.ค. 09

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

25610108

พ.ย. 20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

25601120-2.1 copy

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์โดยหักจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก

โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2

———————————-

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกภายใต้ชื่อ  “โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก   อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

พ.ย. 20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

25601120-1.1 copy

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่  21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์เบญจบงกชRead the rest of this entry »

Older posts «