มี.ค. 02

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

25610302.1 copyสหกรณ์ฯ ร่วมงานโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการควบคุมภายใน  จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

ก.พ. 23

สหกรณ์สีขาว

25610223.1 copyสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
เข้าร่วมโครงการ”สหกรณ์สีขาว”ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี คณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ครั้งแรกในวันนี้ 23/2/61 เมื่อเวลา 10.00 น.
………………………………………
สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD https://www.youtube.com/watch?v=b-_jbwsWB-c&feature=youtu.be

Read the rest of this entry »

ม.ค. 24

โครงการสัมมนาประจำปี

25610124.1 copyการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์   ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือหน่วยหักจ่ายเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.

2.เพื่อการร่วมอภิปรายเพื่อหากรอบในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ไปสู่อนาคต

3.เพื่อการสื่อการกับสมาชิกสหกรณ์ด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและกิจการสหกรณ์ Read the rest of this entry »

ม.ค. 23

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

25610123.1สหกรณ์ฯ ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของสมาชิก 3 ราย ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2561

คุณคำแหง  โยเหลา สมาชิกเลขที่ 0071 สังกัด ข้าราขการบำนาญ

คุณวสันต์  ขันสาคร สมาชิกเลขที่ 3444  สังกัด มทร.ธัญบุรี

คุณสุพจน์  บุญยะ  สมาชิกเลขที่ 2185  สังกัด มทร.ธัญบุรี

โดยสหกรณ์ได้มอบค่าจัดการศพ รายละ 10,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของสมาชิกกับครอบครัวของสมาชิกทุกท่าน Read the rest of this entry »

ม.ค. 09

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

25610108

พ.ย. 20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

25601120-2.1 copy

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์โดยหักจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก

โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2

———————————-

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกภายใต้ชื่อ  “โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก   อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

พ.ย. 20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

25601120-1.1 copy

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่  21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์เบญจบงกชRead the rest of this entry »

ส.ค. 30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่  26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ และคัดเลือกให้สหกรณ์ของเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 1,079 สหกรณ์ โดยได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความภาคภูมิใจนี้แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกว่า สหกรณ์ฯของเรามีการบริหารงานที่ดี มีมาตรฐาน มีความมั่นคง โปร่งใส Read the rest of this entry »

ส.ค. 20

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

25601120-3.1 copyเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

การขอเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก

Read the rest of this entry »

ส.ค. 20

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ปรับเกณฑ์กู้เงินสมาชิกกลุ่มพนักงาน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560

************************************** Read the rest of this entry »

Older posts «