ม.ค.
24

โครงการสัมมนาประจำปี

25610124.1 copyการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์   ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือหน่วยหักจ่ายเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.

2.เพื่อการร่วมอภิปรายเพื่อหากรอบในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ไปสู่อนาคต

3.เพื่อการสื่อการกับสมาชิกสหกรณ์ด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและกิจการสหกรณ์

4.เพื่อการทำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสหกรณ์

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ

*****สหกรณ์ได้สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบาย กฎ ระเบียบ สวัสดิการ ทีเปลี่ยนแปลงใหม่กับผู้แทนหน่วยหักจ่ายเงิน และเป็นการประสานงานในการเรียกเก็บเงิน และให้ข้อมูลกับสมาชิกได้  เป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลจากผู้แทนเพื่อใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้แทนหน่วยหักจ่ายเงิน

2.ผู้แทนสมาชิก

3.กลุ่มสมาชิกข้าราชการบำนาญ

กิจกรรมสัมพันธ์_๑๘๐๑๒๔_0114 กิจกรรมสัมพันธ์_๑๘๐๑๒๔_0132 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0026 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0040 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0050 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0083 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0097 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0098 ตักบาตร_๑๘๐๑๒๔_0131 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0114 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0118 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0130 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0143 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0218 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0223 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0234 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0238 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0246 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0250 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0290 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0304 สัมมนา61ลพบุรี_๑๘๐๑๒๔_0315 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0035 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0053 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0064 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0066 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0079 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0107 สัมมนาวันที่ 2_๑๘๐๑๒๔_0121

ม.ค.
23

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

25610123.1สหกรณ์ฯ ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของสมาชิก 3 ราย ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2561

คุณคำแหง  โยเหลา สมาชิกเลขที่ 0071 สังกัด ข้าราขการบำนาญ

คุณวสันต์  ขันสาคร สมาชิกเลขที่ 3444  สังกัด มทร.ธัญบุรี

คุณสุพจน์  บุญยะ  สมาชิกเลขที่ 2185  สังกัด มทร.ธัญบุรี

โดยสหกรณ์ได้มอบค่าจัดการศพ รายละ 10,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของสมาชิกกับครอบครัวของสมาชิกทุกท่าน Read the rest of this entry »

ม.ค.
09

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

25610108

พ.ย.
20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

25601120-2.1 copy

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์โดยหักจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก

โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2

———————————-

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกภายใต้ชื่อ  “โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก   อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

พ.ย.
20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

25601120-1.1 copy

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่  21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์เบญจบงกชRead the rest of this entry »

ส.ค.
30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่  26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ และคัดเลือกให้สหกรณ์ของเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 1,079 สหกรณ์ โดยได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความภาคภูมิใจนี้แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกว่า สหกรณ์ฯของเรามีการบริหารงานที่ดี มีมาตรฐาน มีความมั่นคง โปร่งใส Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

25601120-3.1 copyเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

การขอเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก

Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ปรับเกณฑ์กู้เงินสมาชิกกลุ่มพนักงาน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560

************************************** Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

25600724-2.1 copyประกาศเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

รับสมัครกรรมการ

25600724-1.1 copyประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี  2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

Read the rest of this entry »

Older posts «