Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

ก.พ.
02

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

25600202-002 copy

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560 **************************************

ก.พ.
02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์

ด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านบริหาร ซึ่งจากที่ส่งเอกสารเข้าร่วม ได้รับการประเมินอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างสูง

ม.ค.
30

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ข่าวดี!!!!   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จากเดิม 1.50%  เป็น 1.75% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560  เป็นต้นไป

ม.ค.
25

โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

25600202-004 copy

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร. ——————————— เนื่องในโอกาส ครบ 24 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์ 24ปี สอ.มทร.”

ม.ค.
02

เพิ่มหุ้นพิเศษ

เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องการเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย” ———————————- เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

พ.ย.
27

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

25591128-003 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ….สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมการสัมมนา แลุะได้ทำหน้าที่พิธีกร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเลขานุการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางโดยมีพลตำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 59 ณ เบญจธารา บูติก เพลสรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

ก.ย.
30

ประกาศรายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกาการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ5  และข้อ6  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกพ.ศ. 2559  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดชุดที่23 ในการประชุมครั้งที่2  เมื่อวันที่29 กันยายน 2559 จึงประกาศรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปีการศึกษา 2559 

ก.ค.
28

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญใหม่

เกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการยื่นกู้สามัญ กับสหกรณ์ฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการกู้แบบใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
25

ประกาศยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ดังนี้ 1. ประเภททุน ในปี 2559 สหกรณ์ฯ กำหนดจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประเภทสามัญ    จำนวน 180 ทุน ทุนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ก.ค.
17

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

25590817-001 copy

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559   ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม2559 เวลา08.00น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Older posts «