Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

เม.ย.
29

โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ กับสหกรณ์ ประจำปี 2559  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมการทำบาล์มอโรม่าและสบู่แฟนตาซี ซึ่งเน้นการใช้วัสดุ จากธรรมชาติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทั้งวิทยากร และสถานที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี  โดยจัดที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 3 ห้อง 133

เม.ย.
29

ประกาศ วันหยุดประจำเดือน พ.ค.59

ประกาศวันหยุดประจำเดือน พ.ค.59

เม.ย.
28

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญใหม่

เกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการยื่นกู้สามัญ กับสหกรณ์ฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการกู้แบบใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ย.
26

ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน

25581126-01 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดประชุมสัมมนากรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.  ปีบัญชี 2559 ” ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2558 ณ ราชมงคลบ้านชมคลื่น อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต.ค.
16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่งผู้จัดการ

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ลงวันที่ 30  กันยายน  2558  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์   ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการ เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2558 เวลา 11.00 น. นั้น คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้

ต.ค.
01

รับสมัครงาน ตำแหน่ง”ผู้จัดการ”

รับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้จัดการ"

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเป็น ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด   ท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

ส.ค.
15

ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

25580825-1 copy

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม2558 เวลา08.00น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้        

ส.ค.
11

ข่าวดี…เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาโครงการ 2

เปิดโครงการ 2  เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา   พิเศษสำหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  ผ่อนชำระ 20 งวด ประกาศเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา 2 (พ.ค.58) download แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้  คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา58

ส.ค.
07

ประกาศ:ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

  สหกรณ์  กำหนดจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป จำนวน 160 ทุน ทุนละ 1,200 บาท (หนี่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งระดับการศึกษา เป็น 4 ระดับ ได้แก่  ———– ระดับอนุบาล   ———– ระดับประถมศึกษา  ———– ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ———–ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี

ก.ค.
09

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2559

25580709-1 copy

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2559 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ.2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

Older posts «