Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

ก.ค.
24

รับสมัครกรรมการ

รับสมัครกรรมการ

ประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561 เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี  2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2560 …………………………………………………………………….. 1.หลักการและเหตุผล บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป

ก.พ.
02

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

25600202-002 copy

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560 **************************************

ก.พ.
02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์

ด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านบริหาร ซึ่งจากที่ส่งเอกสารเข้าร่วม ได้รับการประเมินอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างสูง

ม.ค.
30

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ข่าวดี!!!!   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จากเดิม 1.50%  เป็น 1.75% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560  เป็นต้นไป

ม.ค.
25

โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร.

25600202-004 copy

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์ 24 ปี สอ.มทร. ——————————— เนื่องในโอกาส ครบ 24 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์ 24ปี สอ.มทร.”

ม.ค.
02

เพิ่มหุ้นพิเศษ

เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องการเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย” ———————————- เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

พ.ย.
27

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

25591128-003 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ….สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมการสัมมนา แลุะได้ทำหน้าที่พิธีกร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเลขานุการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางโดยมีพลตำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 59 ณ เบญจธารา บูติก เพลสรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

ก.ย.
30

ประกาศรายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกาการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ5  และข้อ6  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกพ.ศ. 2559  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดชุดที่23 ในการประชุมครั้งที่2  เมื่อวันที่29 กันยายน 2559 จึงประกาศรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปีการศึกษา 2559 

ก.ค.
28

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญใหม่

เกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการยื่นกู้สามัญ กับสหกรณ์ฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการกู้แบบใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

Older posts «