Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

พ.ย.
27

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

25591128-003 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ….สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมการสัมมนา แลุะได้ทำหน้าที่พิธีกร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเลขานุการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางโดยมีพลตำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 59 ณ เบญจธารา บูติก เพลสรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

ก.ย.
30

ประกาศรายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกาการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ5  และข้อ6  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกพ.ศ. 2559  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำกัดชุดที่23 ในการประชุมครั้งที่2  เมื่อวันที่29 กันยายน 2559 จึงประกาศรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปีการศึกษา 2559 

ก.ค.
28

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญใหม่

เกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการยื่นกู้สามัญ กับสหกรณ์ฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการกู้แบบใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
25

ประกาศยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ดังนี้ 1. ประเภททุน ในปี 2559 สหกรณ์ฯ กำหนดจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประเภทสามัญ    จำนวน 180 ทุน ทุนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ก.ค.
17

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

25590817-001 copy

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559   ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม2559 เวลา08.00น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เม.ย.
29

โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ กับสหกรณ์ ประจำปี 2559  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมการทำบาล์มอโรม่าและสบู่แฟนตาซี ซึ่งเน้นการใช้วัสดุ จากธรรมชาติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทั้งวิทยากร และสถานที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี  โดยจัดที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 3 ห้อง 133

เม.ย.
29

ประกาศ วันหยุดประจำเดือน พ.ค.59

ประกาศวันหยุดประจำเดือน พ.ค.59

พ.ย.
26

ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน

25581126-01 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดประชุมสัมมนากรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.  ปีบัญชี 2559 ” ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2558 ณ ราชมงคลบ้านชมคลื่น อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต.ค.
16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่งผู้จัดการ

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ลงวันที่ 30  กันยายน  2558  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์   ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการ เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2558 เวลา 11.00 น. นั้น คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวิสัยทัศน์ หรือเสนอแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม หรือโครงการในการพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้

ต.ค.
01

รับสมัครงาน ตำแหน่ง”ผู้จัดการ”

รับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้จัดการ"

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเป็น ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด   ท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

Older posts «