Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

ม.ค.
09

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

25610109.1 copy

พ.ย.
20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์โดยหักจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2 ———————————- ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกภายใต้ชื่อ  “โครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 2” โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างวินัยเรื่องการออมให้กับสมาชิก   อย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้

พ.ย.
20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ในวันที่  21 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างวินัยเรื่องการออม ในการพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ใน “โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช”

ส.ค.
30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประชุมใหญ่สามัญปี2560

     สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่  26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ และคัดเลือกให้สหกรณ์ของเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 1,079 สหกรณ์ โดยได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความภาคภูมิใจนี้แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกว่า สหกรณ์ฯของเรามีการบริหารงานที่ดี มีมาตรฐาน มีความมั่นคง โปร่งใส

ส.ค.
20

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้ การขอเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก

ส.ค.
20

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

25600202-002 copy

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2560 **************************************

ก.ค.
24

รับสมัครกรรมการ

รับสมัครกรรมการ

ประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2561 เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี  2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ดังนี้

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2560 …………………………………………………………………….. 1.หลักการและเหตุผล บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป

ก.พ.
02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์

ด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านบริหาร ซึ่งจากที่ส่งเอกสารเข้าร่วม ได้รับการประเมินอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างสูง

ม.ค.
30

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ข่าวดี!!!!   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จากเดิม 1.50%  เป็น 1.75% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560  เป็นต้นไป

Older posts «