Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

พ.ย.
26

ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน

25581126-01 copy

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดประชุมสัมมนากรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.  ปีบัญชี 2559 ” ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2558 ณ ราชมงคลบ้านชมคลื่น อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ส.ค.
11

ข่าวดี…เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาโครงการ 2

เปิดโครงการ 2  เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา   พิเศษสำหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  ผ่อนชำระ 20 งวด ประกาศเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา 2 (พ.ค.58) download แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้  คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา58

ส.ค.
07

ประกาศ:ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

  สหกรณ์  กำหนดจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป จำนวน 160 ทุน ทุนละ 1,200 บาท (หนี่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งระดับการศึกษา เป็น 4 ระดับ ได้แก่  ———– ระดับอนุบาล   ———– ระดับประถมศึกษา  ———– ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ———–ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี

ก.ค.
09

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2559

25580709-1 copy

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปีบัญชี 2559 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พ.ศ.2556 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

พ.ค.
19

เปิดรับเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน, เปี่ยมสุข

  สหกรณ์ เปิดรับเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง **เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ฝากเริ่มต้น 10,000 บาท **เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ฝากเริ่มต้น 100,000 บาท ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข-เพิ่มพูน เม.ย.58

ธ.ค.
30

สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานกรรมการดำเนินการ

สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘

  ถึง พี่น้องและเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่รักทุกท่าน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ กำลังจะผ่านพ้นไป ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ แต่ละปีที่เปลี่ยนผ่านไปนั้น ย่อมมีเหตุการณ์ที่เป็นผลดี และที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเพื่อนสมาชิกมากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป ดังนั้น ทุกท่านควรรอบคอบในการบริหารจัดการตนเองและครอบครัว มีสติในการวางแผนการเงิน และควรคำนึงถึงการดูแลสุขภาพที่ดีด้วย….

ต.ค.
20

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์

25571020ร่างสารประธาน21 ปีสหกณ์

ต.ค.
18

โครงการส่งเสริมการออม “หนึ่งสหกรณ์ หนึ่งทุนการศึกษา”

25570919-2 A3 copy

ก.ย.
24

ภาพบรรยายกาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

DSC02342_resize_resize

ภาพบรรยายกาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ปีนี้มีสมาชิกมาประชุม มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่ะ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ

ก.ย.
19

ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2557

25570919-1 copy

รายชือผู้ทีได้รับทุนการศึกษา จำนวน 151 ทุน ทุนละ 1,200 บาท  ดังนี้

Older posts «