Tag Archive: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธ.ค.
14

สมาชิกสมทบสามารถกู้ได้แล้วค่ะ

ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2555

  download คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพแก่สมาชิกสมทบ

พ.ย.
13

สวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2555 ติดต่อขอรับเงินกับสหกรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ  3,000 บาท เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ  5,000 บาท เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม Download ระเบียบเกษียณอายุราชการ Download หนังสือขอรับเกษียณอายุราชการ