Tag Archive: สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
03

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญสหกรณ์

25561203

พ.ย.
07

ทัศนศึกษาต่างประเทศ โครงการที่1 เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า

สถานที่ท่องเที่ยว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ โครงการที่ 1 ทัศนศึกษา พม่า-ย่างกุ้ง+พระธาตอินทร์แขวน ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการ  1. สมาชิกสหกรณ์  2. ครอบครัวสมาชิก 3. ผู้ที่สนใจ (บุคคลทั่วไป) โปรโมชั่นพิเศษ สามารถขอกู้เงินพิเศษเพื่อทัศนศึกษา ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม Download โปรแกรมท่องเที่ยว โครงการทัศนศึกษาเมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า Download ประกาศโครงการส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ Download ใบสมัครร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ ทัศนศึกษาต่างประเทศ Download ประกาศโครงการให้บริการเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ

พ.ค.
02

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555

02052555-3

สหกรณ์ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 160 ทุนๆ ละ 1,200 บาท   โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 DOWNLOAD ประกาศ การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 DOWNLOAD แบบฟอร์ม..คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก_

ธ.ค.
09

ขอเชิญชวน ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มทร.ธัญบุรี สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.

ขอเชิญชวน ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มทร.ธัญบุรี สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป -  เอกสารข่าวเพื่อการสื่อสารสมาชิก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 -  ใบสมัครสมาชิกสมทบ